Akoako programme

Akoako Aims


Te Reo Māori resouces - Greetings, & phrases for class


https://docs.google.com/presentation/d/1PPYXpat928nrz_olNywg6h0rYMkaVZ63yclBuO_5RGA/edit#slide=id.p5
Karakia Timata: Blessing to begin lesson/day

Karakia Timata

E toru nga mea: Waiata (song) after Karakia Timata

E toru nga meaKarakia for Kai: Blessing
before kai
Karakia for kai
Taku Pepeha: Waiata (song) after Karakia for kai