For Kids‎ > ‎Ako Programme‎ > ‎

Untitled

Karakia mo te kaiWhakapaingia mai ënei kai                                               


Hei oranga mö ö mätou tinana                                             

Whängaiao hoki ö mätou wairua                                            

Ki te taro o te ora

                                                       

Amine    


Translation

Bless this food
For the goodness of our bodies
Feeding our spiritual needs with the bread of life
AmenFor the goodness of our bodies

Feeding our spiritual needs also with the bread of life

Amen